§ 6 Innledning

Seniorsaken Bærum ble etablert på stiftelsesmøte 21. april 2015 kl. 1900 på Gjønnes gård, Bekkestua, Bærum kommune.

Landsmøtet i Seniorsaken har i 2013 vedtatt vedtekter for organisasjonen, herunder vedtekter for lokallag i kapittel 6.
Med unntak av lokale referanser, er alle bestemmelser i de disse «Vedtekter for Seniorsaken Bærum» i full overensstemmelse med de sentralt godkjente mønstervedtektene.

§ 6-1 Lokallag

Navnet på organisasjonen er Seniorsaken Bærum.

Lokallaget vil bli registrert i Brønnøysund dersom Styret i Seniorsaken Bærum finner det hensiktsmessig. Registering skal i så fall skje ved «Samordnet registermelding del 1b – tillegg for enhet med virksomhet på flere adresser».

Seniorsaken Bærum skal være godt representert i alle Seniorsakens organer.

§ 6-2 Ledelse

Seniorsaken Bærum ledes av et styre på 3-5 styremedlemmer og 1-2 varamedlemmer, som innkalles til styremøtene.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer/varamedlemmer er til stede, blant dem styreleder eller nestleder. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

§ 6-3 Arbeidsoppgaver og ansvar

Seniorsaken Bærum bør, primært, ta utgangspunkt i lokale saker og lokale utfordringer og kan om ønskelig søke støtte hos Seniorsaken sentralt.

Aktuelle saker som naturlig omfatter hele organisasjonen, oversendes Sentralstyret.

Seniorsaken Bærums aktiviteter og engasjement skal engasjere og bidra til at Seniorsaken ekspanderer og når sine mål.

Videre skal styret i Seniorsaken Bærum:

 • Lede arbeidet i lokallaget og i egen region
 • Engasjere seg i aktiviteter som bidrar til å ivareta medlemmenes interesser
 • Utarbeide handlingsplan, budsjett og årsberetning for behandling på årsmøtet
 • Forberede, innkalle og gjennomføre årsmøtet
 • Velge aktuelle delegater til ledermøter og til landsmøtet i Seniorsaken
 • Være åpen for å ta tillitsverv i lokale råd og utvalg – for å kunne påvirke aktuelle saker.

§ 6-4 Medlemsmøter

Det skal som avholdes minimum ett medlemsmøte pr. kvartal.

Medlemmer har tale- og forslagsrett på møter i lokallaget.

§ 6-5 Økonomi

Seniorsaken Bærum økonomi skal baseres på driftstilskudd vedtatt på Seniorsakens landsmøte. Beløpet kalkuleres på grunnlag av fjorårets medlemstall pr. 31. desember. Beløpet betales ut med 50 % i januar måned og 50 % i juni måned hvert år.

Seniorsaken Bærum kan skaffe seg ekstra midler lokalt (tilskudd, bidrag, gaver, donasjoner, sponsorinntekter, e.l. fra offentlige eller private kilder). Disse midlene skal normalt inngå i ordinære budsjetter og regnskap, dersom ikke spesielle klausuler er knyttet til midlene. I så fall skal det opprettes egnede forskrifter for anvendelse av midlene. Disse skal vedtas på Seniorsaken Bærums årsmøte (ev. ekstraordinært årsmøte). Statuttene skal ivareta krav om budsjetter, regnskap, revisjon, etc.

Sponsoravtaler må ikke komme i konflikt med sponsoravtaler som er inngått sentralt av Seniorsaken.

Seniorsaken Bærum skal føre regnskap over inntekter og utgifter iht. aktuelle lover og «god regnskapsskikk». Revidert regnskap sendes Seniorsaken sentralt.

Disponering av bankkonti skal skje i fellesskap av to personer, hvorav den ene skal være lagets leder, nestleder eller daglig leder.

Ingen kan anvise utbetalinger til seg selv.

Seniorsaken Bærum har ikke anledning til å ta opp lån, inngå langsiktige økonomiske avtaler eller foreta bestillinger eller innkjøp med kostnadsrammer utover de midler lokallaget har til rådighet.

Tildelte midler skal brukes i samsvar med Seniorsakens formål. Brudd på disse bestemmelser medfører at den/ de som har inngått slike avtaler blir personlig ansvarlig.

§ 6-6 Årsmøtet

Årsmøte er Seniorsaken Bærums høyeste myndighet og holdes innen utgangen av mars måned hvert år.

Lokallagets styre kaller inn til årsmøte med to – 2 – ukers skriftlig varsel.

Årsmøtet er beslutningsdyktig med antall fremmøtte medlemmer.

Dagsorden for årsmøtet er:

 1. Godkjenne innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder og referent pluss minst en person til å undertegne protokoll – i tillegg til møteleder
 3. Godkjenne årsberetning, regnskap og budsjett
 4. Vedta handlingsplan for året
 5. Behandle aktuelle innkomne saker
 6. Valg av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og medlemmer til valgkomite

Valgperiode for tillitsverv i organisasjonen er to – 2 – år. Lokallag som eventuelt ikke får valgt revisor lokalt, kan anmode om revisjon sentralt.

Styret velger selv nestleder i forbindelse med konstitueringen.

Skulle det bli stemmelikhet ved noe valg på årsmøtet, foretas ny avstemming. Hvis den også viser stemmelikhet har styreleder, dobbeltstemme.

Protokoll fra årsmøtet, revidert regnskap og handlingsplan, sendes Sentralstyret.

§ 6-7 Ekstraordinært årsmøte

Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når 2/3 av styret, 1/3 av lokallagets medlemmer eller Sentralstyret krever det.

Innkalling skjer med 4 ukers varsel, med kopi til Sentralstyret, som har møte- og talerett.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som står i innkallingen, og møtet er beslutningsdyktig med antall fremmøtte medlemmer i tillegg til fremmøtte styrerepresentanter.

Skulle det bli stemmelikhet ved noe valg på møtet, foretas ny avstemming. Hvis den også viser stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.