Senior Norges lokallag i Bærum ble stiftet 21. april 2015 på Gjønnes Gård på Bekkestua, da som Seniorsaken Bærum. Les protokollen fra stiftelsesmøtet.

Senior Norge har over 600 medlemmer i Bærum. Senior Norge Bærum var derfor allerede ved stiftelsen ett av de største lokallagene i Senior Norge.

Senior Norge er en landsomfattende, medlemsstyrt organisasjon som arbeider for å fremme seniorers interesser.

Organisasjonen er religions-, livssyns- og partipolitisk uavhengig og er basert på et verdisyn om respekt, likeverd, deltagelse og livsglede for alle grupper i samfunnet.

Fanesaker er helse og omsorg, seniorøkonomi, arbeidsdiskriminering og seniorboliger.

Hva vil vi arbeide med

Senior Norge Bærum har ambisjon om å bli en tung premissleverandør i de politiske prosesser og avgjørelser i Bærum som angår våre fanesaker. I tillegg ønsker vi å være en viktig ressurs for Bærums politikere og administrasjon i saker som gjelder eldres livssituasjon, velferd og seniorpolitikk.

Vi vil derfor arbeide for å utvikle og opprettholde gode og konstruktive relasjoner til alle de politiske partiene i kommunestyret og fylkestinget for å bli hørt i saker av betydning for seniorene i Bærum.

Videre er Senior Norge opptatt av å bruke sin spisskompetanse og brede erfaring for å hjelpe og støtte enkeltmedlemmer som har blitt nektet sykehjemsplass, er skrevet ut av sykehus uten forsvarlig oppfølging, opplever omsorgssvikt fra hjemmesykepleien, osv.

Det er alt for mange eksempler på at eldrepolitikk, eldreomsorg og norsk helsevesen ikke «skinner like blankt» som man burde kunne forvente i verdens rikeste land. I de årene Senior Norges SOS-telefon har vært et tilbud til våre medlemmer, har mange fått hjelp og støtte i en vanskelig situasjon. Vi har rykket ut når vi har fått informasjon om uverdig omsorg og dårlig behandling av de eldste og svakeste.

I mange tilfeller har vi fått støtte av media for å få gjennomslag i slike situasjoner.

Hvorfor er Senior Norge Bærum viktig

Særinteressene i Norge er mange, innflytelsesrike og godt organiserte. Kampen om oppmerksomhet og en andel av samfunnets tilgjengelige ressurser er intens. Hvis oljeepoken i norsk økonomi er på hell, må det forventes at temperaturen øker ytterligere.

Interessemotsetningene følger mange ulike skillelinjer i samfunnet – også demografiske. Dersom vi eldre ikke makter å samle oss rundt aktive og sterke interesseorganisasjoner, vil seniorer utvilsomt komme til kort når «samfunnskaken» skal fordeles.

Dette kommer tydelig frem gjennom ulike skildringer i media om hvilke utfordringer landets kommuner vil ha med eldreomsorg, pleie-tjenester, sykehjemsplasser, osv. Dette er oftest overveldende negative problembeskrivelser som benyttes til å rettferdiggjøre reduksjoner i oppsparte pensjonsrettigheter, kutt i velferdstilbud, aldersdiskriminering ved behandling av sykdom, økte egenandeler på helse- og omsorgstjenester, m.m.

At passivitet er en risikosport sies i klartekst i Bærum kommunes Helsemelding 2015-2023:

«Med reduserte økonomiske og menneskelige ressurser vil det ikke være mulig å yte tjenester på samme nivå som i dag. Det blir nødvendig å nærme seg nivået for forsvarlighet slik det er definert av lovverket.»

Derfor er Senior Norge Bærum et viktig element i det politiske landskapet i Bærum. Uten aktiv deltagelse i den politiske debatt og behørig innflytelse på politiske beslutninger gjennom en sterk interesseorganisasjon med høyt medlemstall, vil seniorer fort ende opp som salderingspost på stramme kommunale budsjetter.

Gjennom dialog og bredt samarbeid tror vi Senior Norge Bærum kan bidra positivt til å gi seniorer i Bærum den anerkjennelse, verdighet og velferd de fortjener.

Seniorers samfunnsbidrag

Alle politikkområder i dagens kompliserte samfunn krever solid kunnskapsunderlag for å møte fremtidens utfordringer med robuste planer og virkningsfulle tiltak. Feilaktige eller ufullstendige premisser er intet godt utgangspunkt for å etablere et solid politisk rammeverk. Eldrepolitikk er intet unntak.

Dessverre er det etablert et politisk mantra om at eldregenerasjonen er i ferd med å stikke av med en uforholdsmessig andel av samfunnets ressurser på bekostning av andre aldersgrupper. Dette underbygges av en tilsynelatende endeløs rekke av kommentarer fra ulike «eksperter» som bekymrer seg for at store deler av oljeformuen skal havne i de «rike» pensjonistenes lommer eller benyttes på eldreomsorg.

En undersøkelse gjort i Storbritannia i 2010 indikerer imidlertid at den underliggende antagelse om at seniorer som gruppe representerer en byrde for samfunnet er feil. Denne undersøkelsen viser at innbyggere over 65 år bidrar med nesten 40 milliarder pund mer til samfunnsøkonomien enn det de mottar fra statskassen i form av pensjoner, helse- og omsorgstjenester og så videre. Dette tallet er forventet å stige til cirka 77 milliarder pund i 2030.

Det kan sikkert diskuteres hvorvidt resultatene og konklusjonene i denne undersøkelsen er direkte overførbare til norske forhold. Det kan imidlertid neppe herske tvil om at det, i den norske debatten, har vært for mye oppmerksomhet på kostnader. Vi hører sjelden om hvilke bidrag seniorer yter til den økonomiske og sosiale verdiskapningen i samfunnet.

Senior Norge Bærum ønsker derfor å skape holdningsendringer hvor seniorer blir anerkjent som den viktige og betydningsfulle ressurs de er.

Rettferdighet for alle

Ett av stikkordene for Senior Norges arbeid er rettferdighet.

De fleste medlemmene i Senior Norge Bærum har barn og barnebarn. Noen er også så heldige at de får oppleve at oldebarn blir født og vokser til. Alle ønsker selvsagt det beste for sin familie og den etterfølgende slekt.

Senior Norge Bærum er derfor ikke bare opptatt av seniorers situasjon. Et minst like viktig element i vårt arbeid er oppvekstvilkårene for våre barn, barnebarn og oldebarn.

Senior Norge Bærum arbeider for et samfunn som er preget av respekt, likeverd, deltagelse og livsglede for alle grupper.

Våre medlemmer er overbevist om at seniorers livserfaring, kunnskap og aktive engasjement på mange områder er viktige elementer i arbeidet med å utvikle Bærum til et enda bedre sted å leve – for alle.